OS Országos Sajtószolgálat
Szabályzat
2020. december 5. szombat
Ismertető



15/2018. sz. Vezérigazgatói Utasítás



OS Szabályzat

az MTI Országos Sajtószolgálat felhasználási és működési szabályairól


  I. A szolgáltatás célja

 1. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Országos Sajtószolgálat (OS) elnevezésű szolgáltatása a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 101.§ (1) bekezdése c.) pontjában rögzített közszolgálati feladat ellátására jött létre az állami szervek, más szervezetek és természetes személyek közérdekű, a nyilvánosság számára jelentőséggel bíró közleményeinek a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz történő továbbítása céljából.


 2. Az OS tartalmát az MTI nem szerkeszti, így az nem tekinthető a közszolgálati hírügynökség-szolgáltatás részének.


 3. II. A szolgáltatás felhasználói


 4. Az OS igénybevételére a következő felhasználók jogosultak:
  • az Országgyűlés Hivatala,
  • a Köztársasági Elnök Hivatala,
  • a Kúria,
  • az Országos Bírósági Hivatal,
  • a Legfőbb Ügyészség,
  • az Alkotmánybíróság,
  • a Kormány és a Kormány szervei,
  • a kormánybizottságok,
  • a miniszterelnökség,
  • a minisztériumok és a tárca nélküli miniszterek,
  • a kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és a miniszteri biztosok,
  • az autonóm államigazgatási szervek,
  • a kormányhivatalok,
  • a központi hivatalok,
  • a rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
  • az önálló szabályozó szervek,
  • az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek,
  • az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
  • a Magyar Nemzeti Bank,
  • az Állami Számvevőszék,
  • a Költségvetési Tanács,
  • a Magyar Honvédség,
  • a magyar és európai parlamentben képviselettel rendelkező magyarországi pártok,
  • a magyar parlamenti képviselettel rendelkező pártok frakciói,
  • a magyar parlamenten kívüli magyarországi pártok,
  • a magyar független európai parlamenti képviselők,
  • a köztestületek,
  • a közalapítványok,
  • az egyházak,
  • a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek


 5. Természetes személy felhasználó csak kivételesen és kizárólag:
  • a személyére vonatkozó, országos médiumban megjelent tartalomra reagáló, vagy
  • a bíróság által előírt kötelezettségként általa az Országos Sajtószolgálat útján közzéteendő közleményt küldhet be az OS-ban való közzététel céljából.


 6. III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei


 7. Az OS szolgáltatásait az arra jogosultak előzetes szerződéskötést követően vehetik igénybe.

 8. Szerződéskötést e-mailen eljuttatott jelentkezés útján lehet kezdeményezni (ots@mti.hu).

 9. A szerződés megkötéséhez a 3. pontban meghatározott felhasználónak csatolnia kell:
  • jogosult szervezet vagy jogi személy létrejöttét elrendelő jogszabályt vagy a nyilvántartásba vételéről szóló határozatot,
  • a szerződést aláíró személy képviseleti jogának igazolására szolgáló dokumentum szkennelt változatát (.pdf formátumban).

 10. A 4. pontban meghatározott természetes személy felhasználónak csatolnia kell a fényképes, a személyazonosság megállapítására alkalmas irat szkennelt változatát (.pdf formátumban),

 11. Az OS Szolgáltatás kizárólag a jelen OS Szabályzat, mint általános szerződési feltételek szerint vehető igénybe.

 12. Az Országos Sajtószolgálat igénybevételére szerződött felhasználók szerződéskötésre jogosult vezetője, illetve testülete határozza meg az illető szervezet nevében a közlemények beadására jogosultak (belső csoportok, helyi szervezetek stb.) körét. A szervezet ezt a listát tetszése szerint változtathatja, s a módosításokról írásban tájékoztatja az MTI-t.

 13. A belépési adatok megfelelően biztonságos kezeléséért, továbbá annak megakadályozásáért, hogy az illetéktelen személy birtokába ne jusson, vagy ne váljon ismertté illetéktelen személy számára, kizárólag a Felhasználó felelős. A Felhasználó tartozik haladéktalanul értesíteni a MTI-t arról, ha tudomást szerez arról, hogy az adatok illetéktelen személy birtokába kerültek, vagy számára ismertté váltak.


 14. IV. Az OS Országos Sajtószolgálat működése


 15. A szerződött felhasználók közlemény beadására feljogosított képviselői felhasználónévvel és jelszóval regisztrálhatnak, amellyel történő belépést követően, az http://os.mti.hu/kozlemeny_beadasa alatt található elektronikus sablonfelületen keresztül küldhetik be közleményeiket. Amennyiben a Felhasználó nem a megadott elektronikus felületen adja be a közleményt, az csak akkor tehető közzé, ha a feladó pontosan beazonosítható, és a beadásra jogszerű felhatalmazással rendelkezik. Ingyenes e-mail címről, például gmail, freemail érkező közlemény nem adható ki. Az OS Szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig vehető igénybe.

 16. Az OS közleményeket az MTI szerkesztői közreműködés, változtatás és javítás nélkül (ideértve a helyesírási hibákat is), teljes terjedelemben teszi közzé és rövid időn belül juttatja el a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz, valamint híreinek felhasználóihoz.

 17. A./ A közlemény tartalmi követelményei

 18. A közlemény
  1. nem ütközhet az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba, illetve nem lehet jogsértő, közízlést vagy közerkölcsöt sértő; különösen
  2. nem sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit, nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója ellen,
  3. nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével,
  4. nem tartalmazhat faji megkülönböztetést kifejező, a kisebbségeket sértő vagy gyűlölet keltésére alkalmas tartalmat;
  5. nem tartalmazhat trágár kifejezéseket;
  6. nem tartalmazhat reklámot, kereskedelmi közleményt, üzleti szolgáltatást kínáló szöveget, bankszámlaszámot;
  7. nem tartalmazhat nyilvánvaló valótlanságot;
  8. nem mozgósíthat konkrét politikai akcióra, tüntetésen, vagy bármely rendezvényen történő részvételre, illetve adománygyűjtésre, bojkottra,
  9. nem szerepelhet benne a tervezett gyűlés, demonstráció illetve bármilyen rendezvény helyszíne, időpontja;
  10. nem vonatkozhat közéleti szereplőnek nem minősülő természetes személyre, kivéve a személyében érintett reagálását.


 19. Az MTI jogosult egyes közlemények közzétételét megtagadni, vagy már közzétett közleményt a Felhasználó egyidejű értesítése mellett eltávolítani. Az MTI a közlemény közzétételének megtagadásáért vagy annak utólagos eltávolításáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 20. A közlemények tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 21. Az OS felhasználására jogosult felhasználó tartozik mentesíteni a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t minden anyagi helytállási kötelezettség vagy jogi felelősségrevonás alól olyan jogsértés, veszteség vagy kár miatt, amelyek az OS közleményben szereplő tévedés, hiányosság vagy pontatlanság, jogsértés, különösen a személyhez fűződő jogok esetleges megsértése következtében harmadik felet érik.

 22. B./ Formai követelmények

 23. A közleményeket magyar nyelven, a magyar nyelv szabályainak megtartásával kell megfogalmazni.

 24. Az Mttv. 32. §. (7) bekezdésével összhangban a közérdekű közlemények hossza - a meghatározott címet nem számítva - nem haladhatja meg az 1500 leütést. Az ennél hosszabb anyagok közzétételét az MTI visszautasítja, vagy több, egymással összefüggő közleményként kezeli.

 25. C./ A közlemények megjelenése

 26. A beadott közlemények OS jelzéssel, egységes formában megfogalmazott címmel, az alábbi módon jelennek meg az Országos Sajtószolgálat oldalán: A(z) [szervezet neve] közleménye

 27. A beadott anyagok végén az OS kiadójának személye ismét feltüntetésre kerül az alábbi módon: Kiadó: [szervezet neve]. Emellett az MTI minden anyag végén megjelenteti az alábbi szöveget is: „Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel. Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős."


 28. V. A közlemények felhasználása


 29. Felhasználó tudomásul veszi, és a szerződéskötéssel, illetve a közlemény benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a MTI által kiadott közlemény eljut a hírügynökségi anyagok szerződéses felhasználóihoz, ezen felül:
  • valamennyi közlemény megjelenik az OS-közlemények mindenki számára ingyenesen elérhető oldalán (http://os.mti.hu),
  • a honlapon elérhető adatbázisban valamennyi közlemény ingyenesen kereshető,
  • az MTI jogosult a közleményt szerkesztett hír formájában saját hírkiadásában feldolgozva megjelentetni,
  • a közleményt más hírügynökségek és médiumok jogosultak szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, átdolgozni, terjeszteni, különösen szerkesztett formában hírként közzé tenni.

 30. VI. Az OS Szolgáltatás díja


 31. Az OS-szolgáltatás használatára szerződött jogosultak közleményeiket az 1. számú mellékletben meghatározott keretszámig ingyenesen, a felett a 1. számú mellékletben az OTS szolgáltatásra vonatkozó, rögzített díjak 50 százalékát felszámítva közli az MTI Igazgatóság.

 32. Az MTI az OS-szolgáltatásban – „bírósági ítélet” kiegészítő jelzéssel - minden változtatás nélkül közli azt a szöveget, amelyet személynek, szervezetnek bírósági ítélet nyomán kell az MTI útján közzétennie. Az MTI a szöveget a beadó költségén (az MTI az 1. sz. mellékletben rögzített, mindenkori OTS-tarifája szerint) jelenteti meg.

 33. VII. A szerződés időtartama


 34. A 3. pontban meghatározott felhasználókkal a DMSZ MTI Igazgatósága egy naptári évre (január 1. és december 31. közötti hatállyal) köt szerződést. A naptári év közben kötött szerződés az adott naptári év december 31. napjáig tartó hatállyal kerül megkötésre. A szerződés az adott naptári év december 1-ét követően ismételten is újraköthető a következő évre vonatkozóan.

 35. A 4. pontban meghatározott felhasználókkal a DMSZ MTI Igazgatósága eseti jelleggel, az ott meghatározott közlemények egyedi közzétételére köt szerződést.

 36. VIII. Hatálybalépés, záró rendelkezések

Jelen szabályzat közzététele napján lép hatályba.


Budapest, 2018. november 20.


Dobos Menyhért
vezérigazgató
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.


Mellékletek:
1. számú: OS keret és Díjszabás



1. sz. MELLÉKLET

OS keret

Az OS szolgáltatásait az alábbi szervezetek a táblázatban rögzített 
mennyiségi határig ingyen vehetik igénybe:

Civil szervezetek, parlamenten kívüli politikai pártok, független
képviselők, köztestületek, kamarák, alapítványok, rendvédelmi
szervek országos parancsnokságai (rendőrség, határőrség,
katasztrófavédelem), mentőszolgálat.

- január 1-től június 30-ig történő szerződéskötés esetén 15 db
- július 1-től december 31-ig történő szerződéskötés esetén az
 adott évre: 8 db

A szervezetek a fenti határt meghaladó mennyiség után a
jóváhagyott OTS-díjszabásból 50%-os kedvezményben
részesülnek.

Díjszabás

AZ OTS SZOLGÁLTATÁS
2012. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES DÍJAI
Az árak a közlemény beküldésének módjától függenek.

OTS-hír

Sajtóközlemények 600 leütésig*11 000 Ft
Sajtóközlemények 1000 leütésig*16 000 Ft
Sajtóközlemények 1500 leütésig*24 000 Ft
Sajtóközlemények 2000 leütésig*31 000 Ft
további 300 leütésenként5 500 Ft


OTS-fotó (OTS közleménnyel együtt)

Fotó max. 600 leütésnyi szöveggel17 000 Ft
Fotó max. 1000 leütésnyi szöveggel22 000 Ft
Fotó max. 1500 leütésnyi szöveggel30 000 Ft
Fotó max. 2000 leütésnyi szöveggel37 000 Ft
minden további fotó6 000 Ft


OTS-audio

Hangfájl közzététele15 000 Ft


OTS-video

Videofájl közzététele30 000 Ft


Feldolgozási díj
Szöveg beírása


20% felár


*Leütések száma azonos a szóközökkel együtt számolt karakterek számával.

A feltüntetett árak Ft-ban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.


Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.