OS Országos Sajtószolgálat
Szabályzat
2024. július 13. szombat
Ismertető13/2022. számú Vezérigazgató UtasításOS Szabályzat

az MTI Országos Sajtószolgálat felhasználási és működési szabályairól


  I. A szolgáltatás célja

  A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Országos Sajtószolgálat (OS) szolgáltatása keretében továbbítja a nyomtatott és elektronikus sajtó részére a szolgáltatás igénybevételére jogosult felhasználók olyan közleményeit, amelyek a magyar nemzet tagjai és a magyar állampolgárok számára közérdeklődésre számot tartók, a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggők, Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatosak.

  Az OS Szolgáltatás, mint speciális médiaszolgáltatás tekintetében a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., mint médiaszolgáltató az MTI szerkesztősége útján viseli a szerkesztői felelősséget.

  II. A szolgáltatás felhasználói


 1. Az OS igénybevételére a következő felhasználók jogosultak:
  • az Országgyűlés Hivatala,
  • a Köztársasági Elnök Hivatala,
  • a Kúria,
  • az Országos Bírósági Hivatal,
  • a Legfőbb Ügyészség,
  • az Alkotmánybíróság,
  • a Kormány és a Kormány szervei,
  • a kormánybizottságok,
  • a miniszterelnökség,
  • a minisztériumok és a tárca nélküli miniszterek,
  • a kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és a miniszteri biztosok,
  • az autonóm államigazgatási szervek,
  • a kormányhivatalok,
  • a központi hivatalok,
  • a rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
  • az önálló szabályozó szervek,
  • az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek,
  • az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
  • a Magyar Nemzeti Bank,
  • az Állami Számvevőszék,
  • a Költségvetési Tanács,
  • a Magyar Honvédség,
  • a magyar és európai parlamentben képviselettel rendelkező magyarországi pártok,
  • a magyar parlamenti képviselettel rendelkező pártok frakciói,
  • a magyar parlamenten kívüli magyarországi pártok,
  • a független magyar parlamenti és az európai parlamenti független magyar képviselők,
  • a köztestületek,
  • a közalapítványok,
  • az egyházak,
  • a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek.


 2. Természetes személy felhasználó csak kivételesen és kizárólag:
  • a személyére vonatkozó, országos médiumban megjelent tartalomra reagáló, vagy
  • a bíróság által előírt kötelezettségként általa az Országos Sajtószolgálat útján közzéteendő közleményt küldhet be az OS-ban való közzététel céljából.


 3. III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei


 4. Az OS Szolgáltatás kizárólag a jelen OS Szabályzat, mint általános szerződési feltételek szerint, és kizárólag az arra jogosultak által, előzetes szerződéskötést követően vehető igénybe. Szerződéskötést e-mailen eljuttatott jelentkezés útján lehet kezdeményezni (os@mti.hu).

 5. A szerződés megkötéséhez az 1. pontban meghatározott felhasználónak csatolnia kell:
  • a jogosult szervezet vagy jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, vagy alapító okiratot, illetve meg kell jelölnie a létrejöttét elrendelő jogszabályt, és
  • a szerződést aláíró személy képviseleti jogának igazolására szolgáló dokumentum szkennelt változatát (.pdf formátumban). A 2. pontban meghatározott természetes személy felhasználónak a személyi azonossága igazolása céljából csatolnia kell a fényképes, a személyazonosság megállapítására alkalmas irat szkennelt változatát (.pdf formátumban).

 6. Az Országos Sajtószolgálat igénybevételére szerződött felhasználók szerződéskötésre jogosult képviselője határozza meg az illető szervezet nevében a közlemények beadására jogosultak (belső csoportok, helyi szervezetek stb.) körét, és kijelöli a beadásra jogosult személyeket. A szervezet ezt a listát tetszése szerint változtathatja, s a módosításokról írásban tájékoztatja az MTI-t.


 7. IV. Az OS Országos Sajtószolgálat működése


  A./ A működés általános jellemzői

 8. Felhasználó felelőssége az online felületre való belépési adatok biztonságos kezelése. Az MTI nem felel semmilyen olyan kárérét, amely a belépési adatok illetéktelen kézbe jutásából eredően Felhasználót érik.

 9. A szerződött felhasználók közlemény beadására feljogosított képviselői felhasználónévvel és jelszóval regisztrálhatnak, amellyel történő belépést követően, a http://os.mti.hu/kozlemeny_beadasa alatt található elektronikus sablonfelületen keresztül küldhetik be közleményeiket. Amennyiben a Felhasználó nem a megadott elektronikus felületen adja be a közleményt, az csak akkor tehető közzé, ha a feladó pontosan beazonosítható, és a beadásra jogszerű felhatalmazással rendelkezik. Ingyenes e-mail címről (például gmail, freemail) érkező közlemény nem adható ki.

 10. Felhasználó a kiadásra szánt OS közleményeket magyar nyelven, időbeli korlátozás nélkül, a hét minden napján 0-24 óráig jogosult eljuttatni a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató által meghatározott szerkesztési feltételek szerint.

 11. B./ A közlemény formai követelményei

 12. Egy OS közlemény hossza – a közlemény címét ide nem értve – nem haladhatja meg az 1500 leütést (szóközökkel együtt), amely nem tartalmazza az OS Szabályzat szerint Szolgáltató által kötelezően feltüntetendő szövegrészeket.

 13. A közlemény nem tartalmazhat valamely internetes oldalra, vagy közvetlenül azon belüli tartalomra mutató hivatkozást, linket vagy internetes címet.

 14. Az OS közleményeket az MTI változtatás és javítás nélkül (ideértve a helyesírási hibákat is), teljes terjedelemben teszi közzé és rövid időn belül eljuttatja a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz, valamint híreinek felhasználóihoz.

 15. Az OS-be beadott anyag szerzői jogának jogosultja kizárólagosan és korlátozásmentesen a Felhasználó, vagy a Felhasználó rendelkezik a jogosult engedélyével az Országos Sajtószolgálatban történő felhasználáshoz.

 16. Az OS Szolgáltatás médiaszolgáltatásnak minősül, így az MTI-t megilleti a médiatartalom vonatkozásában a szerkesztői ellenőrzés joga, és annak kiválasztása és összeállítása körében a szerkesztői döntés joga. Az MTI mindazonáltal kizárólag azon közlemények közzétételét, valamint előfizetőihez történő eljuttatását tagadja meg, amelyek a megítélése szerint a jelen OS Szabályzat tartalmi vagy formai követelményébe, különösen a 14. pontjában felsorolt megtagadási okok valamelyikébe ütközik. Annak eldöntése, hogy egy adott közlemény az OS Szabályzat előírásaiba ütközik-e, az MTI kizárólagos joga, tekintettel a médiaszolgáltatót terhelő szerkesztői felelősségre.

 17. C./ A közlemény tartalmi követelményei

 18. A közlemény
  1. nem sértheti a közízlést vagy a közerkölcsöt, különösen nem tartalmazhat trágár kifejezéseket;
  2. nem sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit, nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója, a közszolgálati médiaszolgáltató, a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap, vagy a közszolgálati médiaszolgáltatásnak törvényben meghatározott más szervezetei ellen;
  3. nem lehet jogsértő, nem lehet alkalmas arra, hogy sértse mások személyhez fűződő jogát, így különösen nem lehet alkalmas más emberi méltóságának, becsületének, jóhírnevének, magánéletének, magántitkának és személyes adatai védelméhez fűződő jogának vagy üzleti titokhoz fűződő jogának megsértésére;
  4. nem tartalmazhat faji megkülönböztetést kifejező, a kisebbségeket sértő vagy gyűlölet keltésére alkalmas tartalmat;
  5. nem tartalmazhat reklámot, kereskedelmi közleményt, üzleti szolgáltatást kínáló szöveget, bankszámlaszámot;
  6. nem tartalmazhat nyilvánvaló valótlanságot;
  7. nem mozgósíthat konkrét politikai akcióra, tüntetésen, vagy bármely rendezvényen történő részvételre, illetve adománygyűjtésre, bojkottra, nem szerepelhet benne a tervezett gyűlés, demonstráció, illetve bármilyen rendezvény helyszíne, időpontja;
  8. nem vonatkozhat közéleti szereplőnek nem minősülő természetes személyre, kivéve a személyében érintett reagálását;
  9. nem lehet olyan tartalom, amely közérdeklődésre számot nem tartónak, vagy a közélet szempontjából jelentősnek nem minősül.


 19. Az MTI a médiaszolgáltatót megillető szerkesztői szabadság alapján jogosult szerkesztői döntést hozni, és egyes közlemények közzétételét megtagadni, vagy már közzétett közleményt a Felhasználó egyidejű értesítése mellett eltávolítani. Annak eldöntése, hogy az adott közlemény a 14. pontban foglaltakba ütközik, az MTI-t illeti meg. Az MTI a közlemény közzétételének megtagadásáért vagy annak utólagos eltávolításáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 20. Az OS közlemények tartalmáért harmadik személy felé Felhasználót terheli a jogi felelősség, különösen, de nem kizárólagosan az OS közleményen esetlegesen fennálló szerzői jogi jogosultságok tekintetében.

 21. Az OS felhasználására jogosult felhasználó tartozik mentesíteni a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t minden anyagi helytállási kötelezettség vagy jogi felelősségre vonás alól olyan jogsértés, veszteség vagy kár miatt, amelyek az OS közleményben szereplő tévedés, hiányosság vagy pontatlanság, jogsértés, különösen a személyhez fűződő jogok esetleges megsértése következtében harmadik felet érik.

 22. D./ A közlemények megjelenése

 23. A beadott közlemények OS jelzéssel, egységes formában megfogalmazott címmel, az alábbi módon jelennek meg az Országos Sajtószolgálat oldalán: „A(z) [szervezet neve] közleménye”.

 24. A beadott anyagok végén az OS kiadójának személye ismét feltüntetésre kerül az alábbi módon: „Kiadó: [szervezet neve]”. Emellett az MTI minden anyag végén megjelenteti az alábbi szöveget is: „Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel. Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős."


 25. V. A közlemények felhasználása


 26. Felhasználó tudomásul veszi, és a szerződéskötéssel, illetve a közlemény benyújtásával külön díjfizetési igény nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a MTI által kiadott közlemény eljut a hírügynökségi anyagok szerződéses felhasználóihoz, ezen felül:
  • valamennyi közlemény megjelenik az OS-közlemények mindenki számára ingyenesen elérhető oldalán (http://os.mti.hu),
  • a honlapon elérhető adatbázisban valamennyi közlemény ingyenesen kereshető,
  • az MTI jogosult a közlemény szerkesztett hír formájában saját hírkiadásában feldolgozva megjelentetni,
  • a közleményt más hírügynökségek és médiumok jogosultak szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, átdolgozni, terjeszteni, különösen szerkesztett formában hírként közzé tenni.

 27. VI. Az OS Szolgáltatás díja


 28. Az OS-szolgáltatás használatára szerződött jogosultak közleményeiket a szerződés OS szolgáltatásokra vonatkozó díjszabás című mellékletében meghatározott keretszámig ingyenesen, a felett az abban rögzített díjakat felszámítva közli az MTI Igazgatóság.

 29. Az MTI az OS-szolgáltatásban – „bírósági ítélet” kiegészítő jelzéssel - minden változtatás nélkül közli azt a szöveget, amelyet személynek, szervezetnek bírósági ítélet nyomán kell az MTI útján közzétennie. Az MTI a szöveget a beadó költségén (az MTI az OS szolgáltatásokra vonatkozó díjszabásban rögzített, mindenkori OS-tarifa szerint) jelenteti meg.


 30. VII. A szerződés időtartama


 31. Az 1. pontban meghatározott felhasználókkal a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI és Online Médiaszolgáltatási Igazgatósága (az előzőekben és a továbbiakban: MTI) egy naptári évre (január 1. és december 31. közötti hatállyal) köt szerződést. A naptári év közben kötött szerződés az adott naptári év december 31. napjáig tartó hatállyal kerül megkötésre. A szerződés az adott naptári év december 1-ét követően ismételten is újraköthető a következő évre vonatkozóan.

 32. A 2. pontban meghatározott felhasználókkal a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI és Online Médiaszolgáltatási Igazgatósága (az előzőekben és a továbbiakban: MTI) eseti jelleggel, az ott meghatározott közlemények egyedi közzétételére köt szerződést.


 33. VIII. Hatálybalépés, záró rendelkezések

Jelen szabályzat közzététele napján lép hatályba.


Budapest, 2022. november 18.


Dr. Lajos Tamás Lászlóné Altorjai Anita
vezérigazgató sk.
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
MELLÉKLET
OS szolgáltatások igénybevételére vonatkozó díjszabás


OS keret

Az OS szolgáltatásait a szabályzat II. pontjában felsorolt szervezetek
az alábbiakban rögzített mennyiségi határig ingyen vehetik igénybe:

- január 1-től június 30-ig történő szerződéskötés esetén 15 db
- július 1-től december 31-ig történő szerződéskötés esetén az 
 adott évre: 8 db

kiadott közlemény

A szervezetek a fenti határt meghaladó mennyiség után a
jóváhagyott OS-díjszabásból 50%-os kedvezményben részesülnek.

Díjszabás

AZ OS SZOLGÁLTATÁS

2022. JANUÁR 1-JÉTŐL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES DÍJAI


Szöveges közlemény

Sajtóközlemények 600 leütésig*11 000 Ft
Sajtóközlemények 1000 leütésig*16 000 Ft
Sajtóközlemények 1500 leütésig*24 000 Ft*Leütések száma azonos a szóközökkel együtt számolt karakterek számával.

A feltüntetett árak Ft-ban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.Az Országos Sajtószolgálatról
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.